AKTY PRAWNE

Mistrz Kominiarski Grzegorz Nowak nr rejestru: 7256

Mistrz Kominiarski Jerzy Bednarkiewicz nr rejestru: 0956

Członek Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego

PARWykaz przepisów i norm, dotyczących działalności kominiarskiej

 

Dz. U. Nr 74 poz. 836 – Rozp. Min. Spr. Wew. I Adm. w sprawie warunków tech. użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz. U. Nr 129 poz. 844 – Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz. U. Nr 75 poz. 690 – Rozp. Min. Infrast. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 89 poz. 414 – Prawo budowlane

Dz. U. Nr 109 poz. 719 – Rozp. Min. Spr. Wew. I Adm. w sprawie ochrony p. poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Kodeks Wykroczeń

PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

PN-83/B-03430/Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (Zmiana)

PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

PN-93/B-02870 – Badania ogniowe. Małe kominy.

PN-86/M-40305 – Urządzenia gazowe użytku domowego.

PN-93/M-35350 – Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.

PN-87/M-40301 – Gazowe grzejniki wody przepływowej.

PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do          stałego przebywania ludzi.

PN-86/M-40142 – Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych.

PN-B-02431-1 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.

PN-87/B-02411 – – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.

PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-67/B-03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.

PN-87/B-03433 – Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

P-EN-1856-1 – Kominy. Wymogi dla kominów metalowych.

PN-87/B-03434 – Przewody wentylacyjne.

PN-B-12007/Ap1 – Pustaki do przewodów dymowych (Zmiana)

PN-B-12007 – Pustaki do przewodów dymowych

PN-B-76001 – Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania.

PN-B-12006 – Pustaki do przewodów wentylacyjnych.

PN-EN 13465 – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.

PN-EN 12599 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimat.

PN-B-76002 – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

Dz. U Nr 171 poz. 1395 – Rozp. Min. Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinny odpowiadać lokal apteki.

Dz. U. Nr 109 poz. 1156 – Rozp. Min. Infrast. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 40 poz. 275 – Rozp. Min. Transport. I Bud. W sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Dz. U Nr 213 poz. 1568 – Rozp. Min. Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Dz. U Nr 116 poz. 985 – Rozp. Min. Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Dodaj komentarz